Creative Working

CAREERS

Let's come and join our team​

Senior
Java Web

Fulltime

 

Hạn ứng tuyển:

31/12/2020
 

Mức lương:
12,000,000 – 23,000,000 VND

Nơi làm việc:

Hà Nội

Junior
Java Web

Fulltime

 

Hạn ứng tuyển:

31/12/2020
 

Mức lương:
8,000,000 – 12,000,000 VND

Nơi làm việc:

Hà Nội

Java
Internship

Internship

 

Hạn ứng tuyển:

30/06/2020
 

Mức lương:
1,000,000 - 3,000,000 VND

Nơi làm việc:

Hà Nội

.Net Developer

Fulltime

 

Hạn ứng tuyển:

31/03/2020
 

Mức lương:
8,000,000 - 20,000,000 VND

Nơi làm việc:

Hà Nội

Business Analyst Intern

Fulltime

 

Hạn ứng tuyển:

15/07/2020
 

Mức lương:
1,000,000 - 3,000,000 VND

Nơi làm việc:

Hà Nội

Android Developer

Fulltime

 

Hạn ứng tuyển:

30/11/2020

Mức lương:
10,000,000 - 25,000,000 VND

Nơi làm việc:

Hà Nội

iOS Developer

Fulltime

 

Hạn ứng tuyển:

30/11/2020

Mức lương:
10,000,000 - 25,000,000 VND

Nơi làm việc:

Hà Nội